Lyd- og dokumentationsmålinger af Trinlydniveau og luftlydsisolation

Vi udfører kontrolmålinger af lydisolation i boligbyggeri og i bygninger der anvendes til andre formål, fx kontorbyggeri, erhvervslokaler, samt institutioner m.fl.

Lyd- og kontrolmålinger udføres i henhold til vejledninger og funktionskrav under; den danske standard for lydklassifikation af boliger, SBI-anvisninger med tilknytning til (BR15), Bygningsreglementets lydbestemmelser og i henhold til miljøstyrelsens publikationer om støj fra virksomheder, veje og jernbaner.

Luftlydsisolation

Lyd- og kontrolmåling af lydtransmission igennem lejlighedsskel mellem sammenhængende boliger og lokaler. Herunder også lokaler til andre formål. Eksempelvis Kontor- og erhvervslokaler, Cafer, Restauranter m.fl. 

Målinger bliver, i henhold til funktionskrav under BR15, udført horisontalt.

Kontrolmåling og udarbejdelse af dokumentation for luftlydisolation i henhold til funktionskrav, er påkrævet til at opnå brugstilladelse af nyopførte boliger, samt ved renovering og omlægning af eksisterende boliger.

Trinlydniveau

Lydmåling af den gennemgående lydtransmission fra gulve og etagedæk i bygninger mellem sammenhængende boliger og lokaler.

Målinger bliver, i henhold til funktionskrav under BR15, udført vertikalt.

Kontrolmåling og udarbejdelse af dokumentation henhold til funktionskrav for trinlydniveau er påkrævet for at opnå brugstilladelse til nyopførte boliger samt ved renovering og omlægning af eksisterende boliger.

Støjbelastning fra trafik

Måling af grænseværdier for trafikstøj målt i lydtrykniveau på forskellige tidspunkter af døgnet i henhold til DS490 og supplerende vejledning fra Miljøstyrelsens vejledninger.

Støj fra installationer

Måling af grænseværdier for støj fra tekniske installationer i boliger i henhold til BR15 og DS490, samt fra Miljøstyrelsens vejledninger og SBI-anvisninger.

Bygningsakustik
Bygningsakustiske lydmålinger Læs mere
Rumakustik
Rumakustiske lydmålinger Læs mere

Udførelse af lyd- og kontrolmålinger

Lydmålinger

Lydmålinger

Kontrolmålinger i henhold til BR08, BR10 og BR15 omfattende grænseværdier og funktionskrav inden for rum- og bygningsakustik, akustisk indeklima, arbejdsmiljø, støj på arbejdspladser m.m.
Dokumentation

Dokumentation

Ved udførelse af lyd- og kontrolmålinger udarbejdes dokumentation af de aktuelle lydforhold i form rapporter, lydnotater samt målebilag for hver enkelt måling.

Lydmålinger

Trinlyd
Måling af trinlydsniveau mellem etageadskillelse
Efterklangstid
Måling med henblik på akustisk regulering af lyd-­ og støjforhold
Luftlydisolation
Udføres mellem vægge og gulv konstruktioner (påkrævet i henhold til bygningsreglementet)
STI-PA
Målinger i henhold til krav om taleforståelighed i forskellige typer rum, samt for krav til talegenkendelighed igennem varslingssystemer.
Støjmålinger
Måling af tekniske installationer m.m.
Niveaumålinger
Målinger af højtaleres lydstyrke og frekvensområde m.m.